Normativa

La inscripció i la participació al draft d’e-sports de la Federació Andorrana de Futbol implica l’acceptació de la normativa general de participació, així com la normativa específica de cada competició.

FIFA 17

És obligació de cadascun dels usuaris i/o jugadors haver llegit i entès el reglament. La desconeixença del mateix no eximeix de culpa a l’infractor.

El no compliment d’alguns dels punts exposats podria suposar l’expulsió de la competició. Així mateix l’organització es reserva el dret de prendre decisions sobre els punts no coberts en el reglament amb la finalitat de dur a terme la competició.

Estructura del draft

El format de la competició serà un bracket simple, en el que totes les rondes seran disputades al millor d’un partit. En cas que finalitzi amb empat, aquest es resoldrà a través de Gol d’Or, per tant, el primer que aconsegueixi marcar un gol guanya la partida.

Tanmateix està totalment prohibit modificar o afegir atributs als jugadors. Si el contrincant detecta que l’adversari ha abusat d’aquesta regla ha d’avisar al seu oponent. En cas de que el problema persisteixi s’ha de contactar amb el jutge, el qual prendrà les mesures pertinents.

Creació de la partida

Per defecte, l’encarregat de crear la sala de partida serà el jugador que es trobi a la posició superior del bracket, tot i que si s’arriba a un acord entre els jugadors, pot crear-la qualsevol dels dos.

Tipus d’eliminació

Totes les partides s’hauran de disputar d’acord amb el reglament i els resultats de cadascuna s’obtindran automàticament al final de cada partida. L’encontre es donarà per acabat i confirmat si els dos jugadors aporten el mateix resultat al jutge.

Tots els equips hauran d’assumir el compromís de jugar el nombre de partides necessàries de manera consecutiva per determinar al guanyador. Tanmateix les partides hauran de jugar-se totes seguides i no es podran espaiar al llarg de les hores o dies. Tots els equips podran romandre un màxim de 10 minuts de pantalla victòria/derrota abans d’iniciar la següent partida. En cas de necessitar una pausa més llarga, haurà de pactar-se prèviament amb el jutge.

Utilització de jugadors substituts

Només els jugadors titulars podran participar en el draft, es podrà realitzar un canvi de jugador en cas que així ho determini el jutge de la partida.

En cas que la partida es reiniciï, tots els jugadors que l’han iniciat hauran de romandre a la seva posició. Els jutges poden desqualificar als participants si es produeixen canvis no autoritzats.

Durant el draft

Tots els participants hauran de jugar net, demostrant una actitud esportiva vers al rival. Es recomana comparèixer 10 minuts abans de l’hora oficial d’inici, per tal de poder resoldre dubtes d’última hora i preparar-se per disputar la partida.

Si el jugador no es presenta passats 10 minuts, quedarà automàticament desqualificat, adjudicant la victòria per defecte a l’altre jugador present a l’enfrontament. Aquesta victòria haurà de ser comentada als organitzadors, jutges o àrbitre per tal poder prendre les mesures corresponents.

El jugador rival serà seleccionat de manera atzarosa entre tots els inscrits per tal de formar un bracket de competició.

Interrupció de la partida

Durant el transcurs del draft, només es podrà interrompre la partida en cas que s’hagin de solucionar problemes durant aquesta. No es permet en cap cas l’abandonament voluntari de la partida en curs.

Si els jugadors observen algun tipus de conducta injusta, els equips hauran de realitzar una captura de pantalla, per poder presentar-la un cop acabada la partida als jutges de ronda. El jutge serà qui observi les proves presentades i decideixi si validar el resultat de la partida, reiniciar-la o desqualificar a l’equip per conducta indeguda.

Desqualificacions

Totes les circumstàncies que comentem a continuació poden ser motiu suficient de desqualificació si el jutge de partida així ho determina:

  • Tots els equips que siguin acusats, i es demostri, que utilitzen trucs per obtenir avantatge il·lícita al joc.
  • Tots els equips que demostrin poca esportivitat.
  • El membre de l’equip que utilitzi un llenguatge obscè, inadequat, vulgar, amb amenaces, abús verbal, que difami, calumnií o  digui qualsevol cosa ofensiva o criticable. O tot membre de l’equip que en qualsevol moment, fomenti o inciti una conducta discriminatòria o d’odi, ja sigui a la zona del draft o propera a ella.
  • Compartir un compte o suplantació d’identitat.
  • Complots en els quals es perdi intencionadament una partida per facilitar la victòria a l’altre equip.
  • L’ús de qualsevol error de programació, bots, etc.

El jutge de la partida serà qui prengui la decisió total i final sobre els assumptes que formen part del llistat mencionant. Per validar la desqualificació serà necessari presentar vídeos de la partida o bé captures de pantalla sense retallar.

Per últim, si un equip és desqualificat, perd totes les possibilitats d’optar a qualsevol tipus de premi.

Aclariments

Per evitar qualsevol tipus de malentès, es reduirà al màxim la interacció a través del xat.

Es vigilarà el respecte dels jugadors o equips vers als competidors o membres de l’staff. Si el comportament no és l’adequat, es pot procedir a l’expulsió de les competicions.