Normativa

La inscripció i la participació al draft d’e-sports de la Federació Andorrana de Futbol implica l’acceptació de la normativa general de participació, així com la normativa específica de cada competició.

Normativa general

 • Poden participar tots els jugadors sense restricció d’edat a través del registre previ de la competició.
 • Les dades facilitades són veritables i així ho confirma l’usuari acceptant la normativa de la competició.
 • Només es podrà participar una sola vegada a cada draft, sigui en equip o en solitari. Aquesta norma serà vigent sempre que l’organització no comuniqui el contrari.
 • En el cas dels participants que es presentin com a equip, l’organització podrà escollir i modificar els grups per comprovar el nivell i habilitats individuals.
 • És necessari estar 30 minuts abans de cada competició al recinte, confirmant la seva assistència.
 • Els inscrits s’identificaran i registraran a l’entrada del recinte, on signaran el full de participació. En el cas dels menors d’edat ho hauran de fer de manera conjunta amb el pare, mare o tutor legal.

Normativa específica

Cada competició del draft d’e-sports té la seva normativa específica, la qual amplia i complementa la normativa general de participació amb les particularitats de cada joc.

FIFA 17
Rocket League
League of Ledends
Overwatch
Hearthstone
Clash Royale

Condicions generals d’assistència

L’organització es reserva el dret d’admissió i estableix les següents clàusules:

 • No és permesa la participació de menors d’edat, en cap cas, sense les dades requerides a la inscripció del seu pare, mare o tutor legal, es demana el nom complet, document d’identitat i telèfon de contacte.
 • En cas de sospita que un assistent porti objectes o utensilis que poden posar en perill la integritat física dels assistents, com poden ser (armes blanques, vidres, etc.)
 • Queda totalment prohibida l’entrada al recinte amb begudes alcohòliques.
 • Els robatoris, sostraccions o intents de furt de qualsevol tipus a qualsevol àrea del recinte seran motiu suficient per expulsar a/les persones implicades.
 • L’organització no es fa responsable dels objectes personals que es puguin perdre, o sostraure dins del recinte.
 • L’organització es reserva el dret de poder modificar qualsevol de les condicions anteriorment descrites, sempre que sigui oportú i en benefici del correcte funcionament de l’esdeveniment.

Obligacions del públic i dels assistents

L’organització estableix les següents obligacions d’obligat compliment:

 • Han de romandre a les zones autoritzades i assignades sense envair àrees destinades a altres fins o d’ús privat.
 • No portar objectes que puguin ser considerats perillosos per la resta d’assistents, així com no exhibir símbols, roba o objectes que incitin a la violència o que suposi una apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució, en especial a aquells que incitin el racisme, la xenofòbia o la violència de gènere.

Propietat intel·lectual, drets d’imatge i protecció de dades

L’organització estableix que:

 • Queden reservats els drets d’imatge i propietat intel·lectual de qualsevol moment que tingui lloc durant l’esdeveniment dins del recinte. Pel que l’entrada al mateix implica que els assistents accepten que poden ser filmats, gravats i/o fotografiats com a part del públic assistent pels mitjans de comunicació autoritzats per possibles projeccions en el marc de promoció i màrqueting, sense dret a compensació.
 • No es permet accedir al recinte amb equips de gravació professionals excepte amb una autorització expressa emesa per l’organització. Així mateix tampoc es pot fer ús d’equips de só propis portàtils.
 • Conforme amb l’exposat per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, les dades facilitades per tal d’inscriure’s al draft seran comunicades a la Federació Andorrana de Futbol i a Esportia, per realitzar la gestió de les inscripcions d’aquests.

Pot exercir els seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) en relació a les seves dades personals adjuntant una còpia del document d’identitat a través de l’adreça de correu electrònic e-sports@faf.ad.

Agraïm la col·laboració per mantenir els espais i les instal·lacions en les millors condicions possibles. Agraïm l’ajuda i col·laboració per part dels assistents per complir aquest últim punt.

En cas de dubte o necessitat d’esclariment de punts no especificats en aquesta normativa o la resta de la web, disposeu del correu electrònic e-sports@faf.ad.